Tarihçemiz

Yıl Hicri 1312 - Miladi 1894 yılında Urfa Sancağı'nın ileri gelen eşrafından yedi kişi bir araya gelerek Ticaret Odası'nın kurulması için ilk girişimi yaparak yönetimi oluşturdular. Yapılan görev taksimi neticesinde; Reis: Hacı Osman Beg, Reis Muavini: Hacı Bakır Ağa, Aza: Mahyeddin Efendi, Aza: Hacı Bozan Efendi, Aza: Abut Efendi; Aza: İlyas Efendi, Aza: Agop Efendi, Baş Katip: Ahmet Hatip Efendi; Baş Katip Muavini: Şıhmüslüm Efendi; Sandık Emiri (Veznedar): Ahmet Efendi olarak görev alıyor. Liste incelediğinde görüldüğü gibi, Hz. İbrahim'in soyundan gelen üç semavi dinin temsilcilerinin yönetim kurulu içerisinde görev alması o zamanki mozaiğimiz hakkında bilgiler veriliyor.

“1894’DEN BUGÜN’E”

ŞUTSO’NUN VERDİĞİ HİZMETLER

Üyelerimizin Oda’mızdan daha etkin yararlanabilmesi amacıyla ŞUTSO’nun verdiği hizmetleri sizlere sunuyoruz.

Yasa Gereği Verilen Hizmetler

 • Üyelerimiz ticaret sicili işlemlerinin yürütülmesi, şahıs şirket ve kooperatifleri kuruluş, tadilat, tasfiye ve terk işlemlerinin yapılması
 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri (ihaleler, tapu işlemleri, bankalar, yurtdışına çıkış vb.)için gerekli sicil tasdiknamesi, yetki belgesi, iflas konkordato belgesi, hisse teyit belgesi gibi resmi belgeleri verilmesi,
 • Üyelerin sicillerinde vuku bulacak değişiklikler ile ilgili işlemlerin, Ticaret Sicil Talimatlarına ve Ticaret Sicil Genel Çalışma talimatına uygun olarak yerine getirilmesi, Mahkemeler, icra daireleri, SGK, vergi daireleri ve diğer kurumlarla üyeleri kayıtları ile ilgili yazışmaların yapılması,
 • İhracatta kullanılan belgelerden menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tazim, kontrol işlemleri
 • İthalat ve ihracat ilgili tüm fatura, belge vb’nin suret onayları,
 • Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
 • İmalatçı üyeleri kapasite raporlarının düzenlenmesi,
 • Sanayi kuruluşları ve KOBİ’lere yönelik her türlü kanun, kararname ve sirkülerin takip edilmesi ve gerektiğinde duyurularının yapılması
 • Yatırım Teşvik Belgesi süre uzatımı ve kapama işlemleri ile ilgili çalışmaların neticelendirilmesi, Başkanlık Hazine Müsteşarlığı ile ilgili yazışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Fire ve zayiat oranları ile ilgili gelen talepler için gerekli araştırmanın yapılarak Genel Sekreterliğin, Meslek Komitesinin ve Yönetim Kurulunun onayına sunulması ve fire oranları ile ilgili alınan kararların kayıtlarını tutulması,
 • Firmalardan gelen talep doğrultusunda; ekspertiz raporu, fiili sarfiyat belgesi, imalat yeterlilik belgesi, tek imalatçı belgesi, kapasite raporu, mücbir sebep belgesi, yed-i vahit belgesi, yerli malı belgesi ve bunlar gibi teknik belgeleri konularında gerekli araştırmanın yapılması ve raportör olarak tasdik edilmesi,
 • Onay istenen faturaların rayice uygun olup olmadığını doğrulanması,
 • İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,
 • Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti, ve gerektiğinde bu konuda eksper tayini,
 • Tütün ve alkol piyasası kurumu adına odamız üyelerine satış belgesi vermek,
 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
 • Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
 • Müşterilere ve ilgililere, bilgi edime kanunu kapsamında merak edilen konularda bilgi vermek
 • Üye kimlik kartları düzenleyerek üyelere sunma,
 • Üyelerinin talebi üzerine oda kayıt sureti, faaliyet belgesi, ihaleden men cezası olmadığına dair belge, yurt dışı çıkış yazıları ve bu gibi oda sicili ilgili belgeleri hazırlanması,
 • Çeşitli bankalar ile yapılan anlaşmalarla üyelere uygun vade ve faizle kredi imkânı sağlanması,
 • TOBB Kanununa göre Odamız tacir ve sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetler azami fiyat tarifelerini hazırlamak,
 • Meslek komitelerinin seçilmesi döneminde seçim işlerinin aksamadan yürütülmesi
 • TSO üyelerinin oda sicil durumları hakkında ilgili kuruluşlarla gerekli yazışmaların yürütülmesi
 • Avrupa Birliği Bilgi Merkezi hizmetlerinden faydalanma,
 • Her yıl geleneksel olarak kurumlar vergisi, gelir vergisi ve ihracat rekortmenlerinin ödüllendirilmesi
Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 15
2023 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 360437
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2023 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES