VİZYON

Bölgenin gelişimine katkı sağlayan, üyelerimizin yenilikçi uygulamalarla fark yaratacağı  global ölçekte gelişimine yön veren tarım ve gıda ile turizm ve tekstil zenginliklerini değerlendirerek bu sektörlerin başkenti haline getirecek şekilde öncü ve lider Oda olmak.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

MİSYON

Kurumsal saygınlığımız içerisinde; sürekli öğrenen ve gelişen, öncü ve örnek bir kurum olarak, üyelerimize ihtiyaçlarının ve beklentilerinin ötesinde rekabet üstünlüğü sağlamaları için yenilikçi ve değer katıcı tarafsız, hızlı ve doğru hizmetlerimiz ile yanlarında olmak.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak;  Kalite, Çevre, Bilgi Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri gereği, üye odaklı olmayı, üyeler, paydaşlar ve personelinin  memnuniyetini ve gelişimini hedeflemeyi, verdiği hizmetlerde teknolojik gelişmeleri takip ederek üyelerine daha hızlı ve güvenli hizmet sunmayı, çevreye duyarlı, doğal kaynak kullanımına hassasiyet göstermeyi, Yönetim Sistemleri  konusundaki sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi destekleyerek, iş sağlığı ve güvenliğini korumayı, üye şikayetlerini azaltarak memnuniyetini arttırmayı ve bilgi güvenliğini sağlayarak korumayı, yasal şartlara uygun hareket etmeyi,  tüm süreçlerinde sürekli gelişimi taahhüt eder.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

MALİ POLİTİKA

 1.      Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,   üyeleri ve halk arasında dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleştirir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 5174 sayılı Kanun’da belirtilen gelir kaynaklarını kullanır.

2.         ŞUTSO’nun verdiği hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler,  5174 sayılı Kanun’da belirtilen hükümler doğrultusunda her mali yıl öncesinde Oda Meclisi tarafından bölgenin sosyo-ekonomik koşullarına göre belirlenir.

3.         ŞUTSO’nun bütçesi,  plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.

4.      Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalar planlanır. Bu plan çerçevesince harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır.

5.         Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel sekreterin bulunmadığı hallerde, genel sekreter yerine sayman üyenin imzası aranır.

6.         Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclislerce saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re’sen yapılabilir.

7.         Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden ŞUTSO, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler.

8.         ŞUTSO harcamaların yapılması, gelirlerin toplanmasında şeffaflık,  verimlilik, tutumluluk, doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimser.

9.         Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali raporlarını hesapları inceleme komisyonuna, ilgili organlara sunar.

10.       Odanın mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu fonların değerini koruma ve etkin biçimde kullanımı konusunda bir sistem kurar.                                                                    

11.       Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iştirak olarak, bağlı ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak değerlendirir. Nakit mevduatın negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına izin verilmez.

12.       Gayrimenkullerin yönetimi; gayrimenkullerin yönetiminde risk almadan, sadece bilinen tanınmış firmalara kiraya verilerek kira geliri elde edilir.

13.       Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, İştirakler MİB-FR/15 ŞUTSO Menkul ve Gayrimenkuller Formunda belirtilmiştir. Varlıklarının yönetiminde, korunmasında, kurum faaliyetlerinde etkin ve verimli kullanılmasında yasal şartlar öncelik olmak üzere Mali Risk Analizinde tespit edilen tehlikelerden korunmak üzere alınan kurumsal idari tedbirleri ilgili, yetkili tüm kademelerde uygular.

14.       Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, sahip olduğu nakit değerlerin yönetiminde “Sıfır Risk” ilkesine uygun çalışır.

- Nakit değerler birden fazla güvenli bankada tutulur.

- Nakit değerlerin kullanımında, vadesiz mevduat hesapları çalıştırılır. Kurumun ödemeleri mümkün olduğunca vadesiz mevduat hesaplarından yapılır.

- Banka Hesaplarımız MİB-FR/24 Banka Mevcutları Formunda belirtilmiştir.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası misyon ve vizyonunun çalışanlarının etkin katkısı  ile gerçekleşeceği inancıyla, uygun işe uygun kişiyi seçerek işe almak, görevlendirmek, eğitmek ve güçlendirmek, performans yönetimi, motivasyonu artırarak çalışan  bağlılığını geliştirmek ve hizmet odaklı çalışarak üye ve kurumun faydasını sürekli gözetmeyi benimser.  

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği standart ve mevzuatlarını Oda yapımıza uyarlayarak çağdaş, etkin iş sağlığı ve güvenliği sistemini kurup sürekli geliştireceğimizi taahhüt ederiz.

Tüm hizmet alanlarımızda, gerek çalışanlarımızın gerekse üyelerimizin çalışma konforlarını ve memnuniyetlerini en yüksek seviyede tutmak temel yaklaşımımızdır.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

                               

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, yasa ile belirlenmiş görev ve yetkileri ile Entegre Yönetim Sistemi kapsamında belirlenmiş hizmetlerini, üye odaklılık ilkesini esas alarak; üyelerin talep, öneri ve şikayetlerini çözüm odaklı bir şekilde sonuçlandırarak hızlı, etkin ve kaliteli hizmet anlayışıyla gerçekleştirmeyi kabul etmiş, bütünleşmiş bir yapı içerisinde tüm süreçlerimizi iyileştirerek, üye memnuniyetini sürekli arttırmayı taahhüt eder.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası  Bilgi İşlem Politikasının amacı, güçlü ve kurumsal altyapısı ile odanın hizmetlerinde teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında hizmet vermek, üyelerin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmaktır. 

Bilgi güvenliği; odadaki hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması,  meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve iyileştirmelere yönelik ilgili yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını sağlar.

Bilgi güvenliği olarak bilginin gizliliği, bütünlüğü, kullanılabilirliği unsurlarını hedefler.

Kurmuş olduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin çağın gereklerine uygun şekilde geliştirilmesi, güncellenmesi ve iyileştirilmesini taahhüt eder.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

HABERLEŞME, İLETİŞİM, YAYIN POLİTİKASI

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası  olarak sunduğumuz hizmetlerin hedef kitlemize zamanında ve doğru iletilmesi, üyelerimizle   etkin iletişim kurarak  gelişmesini sağlamayı amaç edinmiştir. Bu amacımızı yerine getirmek için, haberleşme, iletişim ve yayın stratejilerimizi  belirleyerek,  çalışanlarımıza, üyelerimize ve paydaşlarımıza duyururuz.  Yerel ve ulusal, görsel ve yazılı medyayı kapsamlı biçimde kullanarak sürdürülebilir etkili iletişimi sağlarız.  Faaliyetler ve hizmetler konusunda basın bültenleri oluşturarak kamuoyu ile paylaşırız, kitlelere duyururuz.

Üyelerin tercih ettiği iletişim yöntemini belirleyerek  buna uygun faaliyetler yürütürüz. Gelişen ve yenilenen teknolojiyi takip ederek uyum sağlarız.  Doğru ve etkili iletişim araçlarını kullanarak, Web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız,  elektronik ortamlar ve basılı yayınlarımız ile  duyururuz. İlimizin tanıtımına ve sosyal-ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak faaliyetleri planlayarak gerçekleştiririz. ihtiyaçlara ve gelişen yönetim sistemlerine uygun olarak iletişim araç ve ortamlarımızı yenileriz.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

 

ORGANİZASYON ŞEMASI

 

 

 

TEMEL DEĞERLER

ŞUTSO’NUN ETİK KURALLARI ŞUTSO’NUN KURUMSAL DEĞERLERİ ŞUTSO’NUN TEMEL PERSONEL İLKELERİ
 1. NEZAKET VE SAYGI
 2. AMAÇ VE MİSYONA BAĞLILIK
 3. DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK
 4. SAYGINLIK VE GÜVEN
 5. BİLGİ VERME, SAYDAMLIK VE KATILIMCILIK
 6. SORUMLULUK
 7. KAYNAKLARIN KULLANIMI
 1. MÜŞTERİ ODAKLILIK
 2. YENİLİKÇİLİK
 3. GİZLİLİK
 4. EKİP ÇALIŞMASI
 1. HİZMET KALİTESİ
 2. VERİMLİLİK
 3. PERFORMANS

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 04.10.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

1. ŞUTSO Stratejik Plan 2014-2017 İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız..!

2. ŞUTSO 2018 İş Planı İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız..!

3. ŞUTSO Stratejik Plan 2019-2023 İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız..!

4. ŞUTSO 2019 İş Planı İndirmek İçin Lütfen Tıklaynız..!

BELGELERİMİZ,

AKREDİTE ODA BELGESİ                     : http://www.sutso.org.tr/upload/images/sutso/AKREDITE%20ODA.JPG

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELERİMİZ

1. ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi Görüntülemek İçin Tıklayınız..!

2. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Görüntülemek İçin Tıklayınız..!

3. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Görüntülemek İçin Tıklayınız..!

4. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Görüntülemek İçin Tıklayınız..!

5. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Görüntülemek İçin Tıklayınız..!

 

 

 

 

 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili mevzuat; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluşlarına, organlarının nitelikleri ve seçim usullerine, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir ve harcamaları ile bütçelerine ilişkin esasları düzenlemektedir. Güncel mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

 

TOBB ve Oda-Borsalar olarak üyelerimize sunduğumuz hizmetlerin yer aldığı “Özetle TOBB” Kitabı

Online Olarak Kitaba Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız..!

 

 

Logo Renk Tonları: 

Mavi:  #a1d9f8
Sarı:    #dccf70
Yeşil:  #00963f
Siyah: #1a1a18

Logo: İndirmek için tıklayınız...

 

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 15
2023 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 360437
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2023 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES