ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA

27 Ekim 2022 | 5937
| | | |

Sayın Üyemiz,

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84. maddesi gereğince Odamız Organ seçimlerinin 2022  yılı  Ekim-Kasım ayında tamamlanması gerekmektedir.

5174 sayılı Kanun ve Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarıca 30 Ekim 2022 Pazar günü yargı gözetiminde yapılacak olan Odamız Meslek Komiteleri ile Meclis asil ve yedek üyelerinin seçimlerine ilişkin bazı önemli açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

-Seçim, Haliliye İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından oluşturulan Seçim Sandık Kurulu huzurunda yargı gözetiminde 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ve Hatice Gelener İlkokulu’nda yapılacaktır. Her sandık başında Haliliye İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirilmiş seçim sandık kurulu bulundurulacaktır.

-Oy verme işlemi saat 09:00'da başlayıp saat 17:00'de sona erecektir. Oy verme işleminin bitmesini takiben sandık kurulları tarafından aleni olarak tasnif işlemine geçilecektir.

-Seçim gizli oy, açık sayım esasına göre yürütülecektir.

-Seçmen listelerinde  yazılı olmayan üyeler oy kullanamayacaktır.

-Oy kullanabilmek için; Ticaret Sicilinde tescilli, Odamıza en az iki yıldır kaydı bulunan, 18 yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak….,

a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

b)  Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması şart olup, belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

- Oda organlarına seçilebilmek için; Odamıza en az iki yıldır kayıtlı olmak, seçim tarihinde  25 yaşını doldurmuş ve okur- yazar olmak, iflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak, Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak, ticari ve sınaî kazanç dolayısı ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma şartları aranmaktadır.

"Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası: Seçilme hakkının kullanılabilmesi için yukarıda belirtilen şartların yanı sıra;

a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, 

b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması şart olup, belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır."

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması,

- Seçim tarihinden itibaren geriye doğru altı ay içinde yapılan, üyelerin meslek grubu değişikleri seçimlerde dikkate alınmayacaktır.

- Münfesih olan şirketler Odamız organları seçimlerinde oy kullanamayacak ve seçilemeyeceklerdir.

- Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir.

-Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. Ticaret sicil müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan gün de dâhil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.

-  Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcisi için aşağıdaki usullere uygun olarak yetki belgesi düzenlenir;

a) Yetki belgesi talepleri dilekçe ile yapılır.

b) Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir.

c) Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.

ç) Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanabileceği gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.

d) Düzenlenen yetki belgesi iade edilmedikçe yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesinin zayi olması halinde, aynı kişi/kişiler tarafından talep edilmesi şartıyla aynı kişi adına yeni bir yetki belgesi düzenlenir. Zayi olan yetki belgesinin başka bir temsilci adına düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, başvuru dilekçesinin temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip tüm temsilciler tarafından imzalanması zorunludur.

e) Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri ile adi ortaklık adına organ seçimlerinde kullanılmak üzere yetki belgesi düzenlenmez.

f) Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri oy kullanamazlar.

Oy kullanacak, gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin oy kullanma sırasında Seçim Sandık Kuruluna T.C. kimlik numarasını içeren kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.


ŞUTSO SEÇİM TAKVİMİ

-ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİMLERİ 30 EKİM 2022 PAZAR GÜNÜ

-Meclise seçilenler tarafından,  ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANI, YÖNETİM KURULU ASİL (10 KİŞİ) VE YEDEK (10 KİŞİ) ÜYELERİNİN SEÇİMİ, DİSİPLİN KURULU (ASİL:6 YEDEK:6), TOBB DELEGE (ASİL:11 YEDEK:11) SEÇİMİ; 6 KASIM 2022 PAZAR GÜNÜ YARGI GÖZETİMİNDE yapılacaktır.

5 Kişilik Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimi Birleşik Oy Pusulası örneği

(1.Meslek Grubu, 2.Meslek Grubu, 3.Meslek Grubu, 7.Meslek Grubu. 16.Meslek Grubu, 17. Meslek Grubu, 19.Meslek Grubu, 21.Meslek Grubu, 23.Meslek Grubu, 24.Meslek Grubu 25.Meslek Grubu)

7 Kişilik Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimi Birleşik Oy Pusulası örneği

(4.Meslek Grubu, 5.Meslek Grubu, 6.Meslek Grubu, 8.Meslek Grubu, 10.Meslek Grubu, 11.Meslek Grubu, 12.Meslek Grubu, 13.Meslek Grubu, 14.Meslek Grubu, 15.Meslek Grubu, 18.Meslek Grubu, 20.Meslek Grubu, 22.Meslek Grubu, 26.Meslek Grubu, 27.Meslek Grubu, 28.Meslek Grubu, 29.Meslek Grubu)

9 Kişilik Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimi Birleşik Oy Pusulası örneği

(9.Meslek Grubu)

Oy Pusulasında Dikkat Edilecek Hususlar

Seçim İçin Şirket Yetki Belgesi Dilekçe Örneği (YETKİ BELGESİ 2022)

Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı 2022

Üye Seçim Listeleri

Seçimlerle ilgili hususlar ve diğer detaylar  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte  düzenlenmiş olup aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Durumu bilgilerinize sunar, seçimlerin üyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.
 

Önemli Not:

Haliliye 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 30 EKİM 2022 Pazar günü yapılacak olan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimleri dolayısı ile güvenlik açısından seçimlerin yapılacağı yer olan 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ve Hatice Gelener İlkokulu’na, seçim günü her türlü silah, bıçak vb. aletlerle girişin yasak olduğu bildirilmiştir.

Bu çerçevede; güvenlik açısından seçimlerin yapılacağı okula ruhsatlı dahi olsa silahla giriş yapılmasına müsaade edilmeyecek olup; girişte sorun yaşamamak adına üyelerimizin varsa silahlarını yanlarında getirmemeleri önemle duyurulur.  

Ayrıca; Üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları için seçim günü 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ve Hatice Gelener İlkokulu’nda, "YETKİ BELGESİ" verilecektir.

Bilgilerinize saygıyla sunarız.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Oy Pusulası 5 KİŞİLİK

Oy Pusulası 7 KİŞİLİK

Oy Pusulası 9 KİŞİLİK

SEÇİM LİSTELERİ

1.Grup        7.Grup      13.Grup           19.Grup    25.Grup       

2.Grup        8.Grup      14.Grup           20.Grup    26.Grup

3.Grup        9.Grup      15.Grup           21.Grup    27.Grup

4.Grup       10.Grup     16.Grup           22.Grup    28.Grup 

5.Grup       11.Grup         17.Grup       23.Grup     29.Grup         

6.Grup        12.Grup          18.Grup     24.Grup      

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 42
2023 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 295315
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2023 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES